Leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden van OrthoLife BV gevestigd en kantoorhoudende te Lansinksweg 7, 7666NH, Fleringen gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer 64960161

Definities
Leveringsvoorwaarden: de Leveringsvoorwaarden die van toepassing zijn op alle Overeenkomsten tussen Verkoper en Koper.
Verkoper: leverancier.
Koper: wederpartij van Verkoper.
Overeenkomst: iedere overeenkomst tot koop en verkoop van Producten.

Algemeen

 1. Verkoper levert uitsluitend aan Kopers die ouder zijn dan 16 jaar. Bij het akkoord gaan met deze algemene leveringsvoorwaarden, bij het plaatsen van een bestelling en het verrichten van een betaling, wordt bevestigd dat men ouder is dan 16 jaar.
 2. Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten met Verkoper inzake de verkoop en levering van Producten door Verkoper.
 3. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze Leveringsvoorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover daarmee schriftelijk is ingestemd.
 4. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Leveringsvoorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

Aanbod

 1. Ieder aanbod van Verkoper, zowel mondeling als schriftelijk gedaan, is van kracht gedurende de daarin genoemde termijn. Bevat het aanbod geen geldigheidstermijn, dan is het aanbod vrijblijvend.
 2. Bij een vrijblijvend aanbod heeft Verkoper het recht dit aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 3. Indien de aanvaarding (ook op ondergeschikte punten) afwijkt van het aanbod, is Verkoper daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Verkoper hiermee schriftelijk instemt.

Prijzen

 1. Betaling is op basis van de prijzen die geldig zijn op de dag van bestelling.
 2. Verzendkosten Nederland en België:
  – Orders boven de € 75,- incl. BTW zijn portovrij.
  – Voor orders onder de € 75,- inclusief BTW wordt € 4,50 incl. BTW in rekening gebracht voor de verzendkosten.
 3. Voor zendingen naar overige landen gelden andere tarieven die Koper kan opvragen.

Kortingen

 1. Bij bestelling van 3 (al dan niet verschillende) artikelen, ontvangt Koper 5% extra korting.
 2. Bij bestelling van 4 of meer (al dan niet verschillende) artikelen, ontvangt Koper 10% extra korting.
 3. Buiten specifieke aanbiedingen, zijn er zijn geen andere kortingen van toepassing.

Leveringen

 1. Producten die op voorraad zijn worden binnen 2 werkdagen verzonden. 
 2. Levertijden van Producten die niet op voorraad zijn, kunnen slechts bij benadering worden opgegeven.
 3. Opgegeven termijnen waarbinnen de Producten moeten zijn geleverd kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 4. Indien Verkoper niet binnen de overeengekomen leveringstermijn kan leveren, wordt Koper hiervan met bekwame spoed op de hoogte gesteld met vermelding van de te verwachten leveringsdatum/leveringsdata. Koper kan hieraan geen recht van schadevergoeding in welke vorm dan ook ontlenen of tot ontbinding van de Overeenkomst overgaan.
 5. Bestellingen kunnen in delen afgeleverd en gefactureerd worden. Iedere deellevering wordt geacht een afzonderlijke overeenkomst te vormen.
 6. Verkoper zal de Producten zodanig verpakken en/of beveiligen dat deze Producten bij normaal vervoer de plaats van bestemming in goede staat bereiken en kunnen worden afgeleverd.
 7. Alle gegevens die van belang zijn voor de aflevering van de producten zullen door Koper op diens kosten aan Verkoper worden verstrekt. Koper staat ervoor in dat deze gegevens volledig en juist zijn. Bij schade ontstaan door onvolledigheid of onjuistheid van deze gegevens is Verkoper niet aansprakelijk.

Betaling

 1. Betaling geschiedt altijd direct online via iDEAL of creditcard, of achteraf via AfterPay.

Reclames

 1. Reclames, telefonisch of schriftelijk, binnen 56 werkdagen. Indien tijdig en terecht is gereclameerd en Koper de zaken, met onze toestemming en vergezeld van het volledig ingevulde reclameformulier heeft geretourneerd, zal Verkoper hetzij gratis opnieuw leveren, hetzij Koper voor de terugontvangen zaken crediteren. Tot meer dan dat zijn wij nimmer gehouden.
 2. Verkoper moet de gelegenheid krijgen om de klacht te onderzoeken.
 3. Eenmaal aangebroken verpakkingen kunnen niet worden geretourneerd, tenzij er een terechte klacht is.

Aansprakelijkheid

 1. Buiten de expliciet overeengekomen of door Verkoper gegeven garanties of gegarandeerde resultaten, aanvaardt Verkoper geen enkele aansprakelijkheid.
 2. Verkoper is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Aansprakelijkheid voor iedere vorm van gevolgschade is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Indien Verkoper aansprakelijk is voor door Koper geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van Verkoper altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar verzekeraar in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar niet uitkeert of de schade niet onder de gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de bestelling waarbij de schade is ontstaan.
 4. Verkoper is nimmer schadeplichtig tegenover derden.
 5. Verkoper is niet aansprakelijk indien de schade is ontstaan:
  a) door ondeskundig gebruik, oneigenlijk gebruik of gebruik van het product in strijd met de bestemming daarvan;
  b) door gebruik van het product in strijd met door of namens Verkoper of de instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, bijsluiters e.d.;
  c) door ondeskundige bewaring (opslag) van de Producten
 6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Verkoper of het leidinggevend personeel.
 7. Te late aflevering door PostNL of andere vervoersdiensten is voor risico van Koper.
 8. Het weigeren in ontvangst te nemen van een geplaatste bestelling bij aanbieding of het niet afhalen van een bestelling na kennisgeving van de besteldienst, schort betalingsverplichting niet op.

Overmacht

 1. Ingeval nakoming van de Overeenkomst niet mogelijk is en dit te wijten is aan een niet-toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Verkoper en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van Verkoper, dan is Verkoper gerechtigd de nakoming voor een door hem te bepalen termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.
 2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: het uitvallen van netwerken voor telecommunicatie en/of elektriciteit, oorlog, oproer, handelsembargo, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze e.d. omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, weersomstandigheden, bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuurverschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij Verkoper, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.

Toepasselijk recht, geschillen, acceptatievoorwaarden

 1. Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Door plaatsing van een bestelling verklaart Koper zich bekend en akkoord met deze voorwaarden.
 3. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar Verkoper is gevestigd. Koper is eveneens bevoegd om het geschil voor de leggen aan de bevoegde rechter in zijn eigen vestigingsplaats.

Deze aangepaste leveringsvoorwaarden zijn ingegaan op 01-05-2018 en vervangen eerdere leveringsvoorwaarden.

Retourneren/herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (OrthoLife BV, Lansinksweg 7, 7666NH, Fleringen, Nederland. info@ortholife.com, via een ondubbelzinnige verklaring schriftelijk per e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het onderstaand formulier, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, exclusief leveringskosten onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
Wij zullen de kosten van het terugzenden van de goederen voor onze rekening nemen.
U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:

 • volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
 • producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 • producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken;

OrthoLife is fabrikant van UltraPrevent® en is daarnaast verantwoordelijk voor het gehele logistieke proces.

Vragen
Voor vragen of opmerkingen over de disclaimer van OrthoLife kun je contact met ons opnemen via het contactfomulier.

Contact